Luxury White Pillowcase Set

Luxury White Pillowcase Set

Luxury Pillowcase 3pc Set

  • 2x Bolster Pillowcase (Dimension: 21" x 4")
  • 1x Head Pillowcase (7.5" x 11.5")
  • Made from 100% Premium Cotton Linen with 300 Threadcount

(Pillows sold separately)

₱700.00